Platby

Pri akejkoľvek platbe vždy do poznámky (alebo správy pre prijímateľa) uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

Školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

  Školné Stravné Príspevok do ZRPŠ Dary pre ZRPŠ
Suma 22,61 €/mesiac 38,00 €/mesiac
alebo podľa šeku
40,00 €/polrok dobrovoľná
IBAN SK0402000000001638479158 SK5602000000003042849751 SK0283300000002001338395 SK0283300000002001338395
Splatnosť do 10. dňa v mesiaci do 5. dňa v mesiaci do 31.10. za prvý polrok
do 28.2. za druhý polrok
mená darcov
uvedieme na webe

Potvrdenie úhrady školného a stravného

Vytlačené potvrdenie o úhrade prosíme odovzdať pani učiteľke.

Neprítomnosť dieťaťa

Neprítomnosť môžete nahlásiť denne do 8:00 osobne alebo telefonicky na čísle 02/4333 7762.

Stravné

Stravné je 1,74 €/deň a skladá sa z dvoch zložiek:

  1. cena jedál: 1,34 €/deň (desiata: 0,32 € + obed: 0,76 € + olovrant: 0,26 €)
  2. cena réžie: 0,40 €/deň

Réžia sa hradí aj počas dní neprítomnosti dieťaťa. Réžia sa nehradí ak je dieťa neprítomné celý mesiac. Napríklad ak má mesiac 20 vyučovacích dní a bola nahlásená neprítomnosť dieťaťa počas 5 dní, bude celkové stravné 20 × 0,40 + 15 × 1,34 = 28,10 €.

Spôsoby úhrady stravného

  1. poštovou poukážkou (šekom)
  2. jednorazovým prevodom z Vášho účtu na účet SK56 0200 0000 0030 4284 9751
  3. trvalým príkazom v prospech účtu SK56 0200 0000 0030 4284 9751 v sume 38 €/mesiac (preplatok Vám bude vrátený na konci roka)