Režim dňa

Prevádzka materskej školy

Prevádzka 1. triedy: od 6:30 do 17:00 hodiny

(deti sa ráno prijímaju a odpoludnia rozchádzajú v 1. triede)

Prevádzka 2. triedy: od 7:45 do 15:45 hodiny

(deti 2. triedy prechádzaju do 1. triedy)


Organizačné usporiadanie denných činností

6:30 – 8:00 hry a hrové činnosti


Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujúce: prípravné cvičenia, zdravotné cviky, pohybové hry, hudobno- pohybové hry, cvičenia s hudobným sprievodom, cvičenia s využitím riekaniek.


8:30- 8:50 stolovanie - desiata


9:00- 9:30 edukačné aktivity, organizačná forma predprimárneho vzdelávania, formou- v skupine detí, frontálne, individuálne.


Pobyt vonku, športové a pohybové aktivity, vychádzka - poznávacie aktivity


11:20- 11:50 stolovanie - obed


osobná hygiena


odpočinok: čítanie rozprávok, počúvanie relaxačnej hudby, telovýchovná chvíľka


14:20- 14:40 stolovanie - olovrant


15:00- 17:00 hry a hrové činnosti